ޤައުމީ އިނާމަށް ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު

ސަރުކާރުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ޤައުމީ އިނާމަކީ، ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ ހެވާއި ލާބައަށްޓަކައި ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުންނާއި، މަދަނީ އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، ވިޔަފާރި އިދާރާތަކުން ދިވެހި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި، އެފަރާތްތަކުން ހޯދާ ކުރިއެރުންތައް ބަލައިގަނެ، އެކަންކަމުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ހިތްވަރުދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އިނާމެކެވެ. ޤައުމީ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ، ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމާއި، ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމެވެ.

ޤައުމީ އިނާމު ދިނުމުގައި ބަލާ މައިގަނޑު އުސޫލުތަކާއި އަސާސީ ޝަރުޠުތަކާއި، އަދި އޭގެއިތުރުން މި އިނާމު ދިނުމަށް ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއިން ބައްލަވާނެ ކަންކަން ތިރީގައިވާ ގެޒެޓު ލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ސުންގަޑި: 31 މޭ 2022 14:00 (ސުންގަޑި ހަމަވާން 10 ދުވަހާއި، 15 ގަޑިއިރާއި، 9 މިނެޓް)

ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަންތަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު

ސަރުކާރުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ޤައުމީ އިނާމަކީ، ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ ހެވާއި ލާބައަށްޓަކައި ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުންނާއި، މަދަނީ އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، ވިޔަފާރި އިދާރާތަކުން ދިވެހި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި، އެފަރާތްތަކުން ހޯދާ ކުރިއެރުންތައް ބަލައިގަނެ، އެކަންކަމުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ހިތްވަރުދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އިނާމެކެވެ. ޤައުމީ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ، ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމާއި، ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމެވެ.

ޤައުމީ އިނާމު ދިނުމުގައި ބަލާ މައިގަނޑު އުސޫލުތަކާއި އަސާސީ ޝަރުޠުތަކާއި، އަދި އޭގެއިތުރުން މި އިނާމު ދިނުމަށް ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއިން ބައްލަވާނެ ކަންކަން ތިރީގައިވާ ގެޒެޓު ލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ސުންގަޑި: 31 މޭ 2022 14:00 (ސުންގަޑި ހަމަވާން 10 ދުވަހާއި، 15 ގަޑިއިރާއި، 9 މިނެޓް)