ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު

މިއީ، ދިވެހި ދައުލަތަށް 35 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޤާބިލުކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށާއި، އެ މުއައްސަސާއެއްގެ ކުރިއެރުމަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ދިވެހި ދައުލަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އިނާމެވެ.

ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމު ދިނުމުގައި ބަލާ މައިގަނޑު އުސޫލުތަކާއި އަސާސީ ޝަރުޠުތަކާއި، އަދި އޭގެއިތުރުން މި އިނާމު ދިނުމަށް ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއިން ބައްލަވާނެ ކަންކަން ތިރީގައިވާ ގެޒެޓު ލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ސުންގަޑި: 4 އޮގަސްޓް 2022 15:00 (ސުންގަޑި ހަމަވާން 1 މަހާއި، 3 ގަޑިއިރާއި، 27 މިނެޓް)